GDPR / Privacy Policy

Vad vi sparar för information och varför

Vi sparar personuppgifter gällande Bostadshyresgäster/Kontaktpersoner hos lokalhyresgäster, i syfte att möjliggöra kommunikation och för att fullgöra avtalen mellan parterna. Innan vi ingår ett nytt avtal med ny Bostadshyresgäst tillämpar vi kreditprövning. Det sker genom att den sökandes person-nummer skickas till ett kreditinstitut så att de kan komplettera uppgifter om den sökande. Kontroll sker i enstaka fall också mot Skatteverkets register, ”Folkbokföringen”.

Personuppgifter som sparas i systemet består av namn, adress, personnummer (bostadshyresgäst), mailadress och telefonnummer. Vi sparar även t ex anställningsintyg och andra intyg och uppgifter t ex om referenspersoner så länge de är relevanta. Om det finns en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna också. Uppgifter om Bostadshyresgäst (inte personnummer)/Kontaktperson delas ut av oss till entreprenörer (via ”Personuppgiftsbiträdesavtal”) i den mån det är nödvändigt för dem att utföra arbeten i bostadslägenhet eller lokal. Vi lämnar också uppgifter till myndigheter om de inkommer med sådan begäran. Vi lämnar inte ut personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Efter avslutat hyresavtal har vi kvar uppgifter i upp till två (2) år i systemet. I de fall det råder en tvist efter att ett hyresavtal är avslutat, kvarstår uppgifter så länge tvisten inte är löst.
Enligt Bokföringslagen gäller att information måste sparas i sju (7) år vilket innebär att viss person-information kan finnas kvar i bokföringsmaterial denna tidsrymd.

Den registrerades rättigheter

Bostadshyresgästen/Kontaktpersonen har i egenskap av registrerad, rättigheter i enlighet med aktuell dataskyddslagsstiftning. Bostadshyresgästen/Kontaktpersonen har rätt att genom ett registerutdrag få ut all information om de uppgifter som finns hos oss. Felaktiga uppgifter har Bostadshyresgästen/ Kontaktpersonen rätt att begära att få rättade eller raderade.

Bostadshyresgästen/Kontaktpersonen har rätt att återkalla ett samtycke och att göra invändningar mot den behandling som sker. Bostadshyresgästen/Kontaktpersonen har inte rätt att bli bortglömd så länge personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet för vilka uppgifterna samlades in.