Trivselregler

TRIVSELREGLER

Avfallshantering

Hushållsavfall ska slängas på för fastigheten anvisad plats. Avfallspåsar får inte ens tillfälligt placeras utanför dörr i trapphus. Gröna påsar för matavfall finns i tvättstugan.

Tidningar får inte läggas bland hushållsavfallet utan läggas i för tidningar avsett kärl.

Grovsopor, gamla möbler eller liknande får aldrig placeras i källaren eller i andra gemensamma utrymmen. Det åligger hyresgästen att själv transportera bort detta alternativt kontakta hyresvärden för hjälp med borttransport mot en mindre avgift.

Återvinningshus

Vissa fastigheter har tillgång till fastighetsnära återvinningshus där sortering av olika avfallsfraktioner ska ske. Övriga hyresgäster hänvisas till närmsta Återvinningsstation.

Balkong och fönster

Eventuella persienner i lägenheten tillhör hyresgästen och utbyte eller reparationer utförs och bekostas av hyresgästen. Markiser får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Balkongskydd och liknande ska följa färganvisning från hyresvärden. Balkonglådor och liknande ska monteras på balkonräckets insida. Hyresgästen har ansvar för att fönsterblecken hålls rena. Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner, mat faller till marken och kan locka till sig råttor. Med hänsyn till dina grannar skaka inte mattor och andra föremål från balkong och fönster.

Bilparkering

Bil får enbart parkeras på förhyrd p-plats. Önskemål om att förhyra p-plats anmäls till oss på Astoria.

Felaktigt parkerade bilar kan anmälas till Aimo Park på tel: 0771-96 90 00.

Brandvarnare

I varje lägenhet ska det finnas en brandvarnare. Det åligger hyresgästen att själv att utföra funktionskontroll och batteribyte. Vid problem, skicka in en serviceanmälan till oss.

Cykelparkering

Cyklar ska alltid placeras i cykelställ eller i cykelrum. Det är absolut förbjudet att parkera cykeln i trapphuset. Felaktigt placerade cyklar riskerar att omhändertas av hyresvärden. Långtidsparkering av cyklar ska ske i eget förråd.

Disk- och Tvättmaskiner

Kontakta oss för ytterligare information om du vill installera en egen disk- eller tvättmaskin. Det är viktigt att installationen görs av en fackman för att undvika framtida skador. Tänk på ditt ansvar för installationen även om du köper eller tar över en maskin från tidigare hyresgäst.

Entré- och källardörrar

För allas trevnad och säkerhet vill vi att ni noga kontrollerar så att dörrar stängs ordentligt efter in- och utpassering. Vi uppskattar en snabb felanmälan på eventuella problem.

Golv

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför tamburdörren. Utanför är av brandskyddsskäl inte tillåtet. Tunga möbler samt spisar, kylskåp och liknande måste flyttas med stor försiktighet eftersom de annars kan ge bestående skador. Möbler bör förses med möbeltassar för att undvika repor och missfärgning.

Hemförsäkring

Hyresgästen är skyldig att inneha en giltig hemförsäkring för den förhyrda bostaden.

Källar- och vindsförråd

Kontrollera alltid vid inflyttning lägenhetens förråd. Om förrådet inte används ska det ändå låsas så att inte oönskat material hamnar där. Vid avflyttning ansvarar hyresgästen för att förrådet ska vara städat och tömt.

Namnskyltar

I samband med inflyttning tillhandahåller hyresvärden namnskylt på tamburdörren. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens godkännande sätta upp flera namn, skyltar eller anslag på tamburdörren. Önskas annan eller kompletterande namnskylt kontaktas hyresvärden. Hyresvärden tillhandahåller, vid förfrågan, även skylt ”INGEN REKLAM TACK”.

Nycklar

Önskas extra nycklar, kontakta hyresvärden. Borttappade eller extra nycklar bekostas av hyresgästen. Samtliga nycklar ska återlämnas i samband med flytt.

Som markägare är Astoria ansvarig för lekredskap, så som pooler och studsmattor, som ställts upp på allmän eller gemensam mark. Det är förbjudet att ställa all typ av lekredskap på dessa ytor. Om vi upptäcker utrustning som inte är tillåten kommer vi att transportera bort den och förvara den för avhämtning.

Rökning

Rökning är ej tillåten i lägenhet, på balkong eller på uteplats. Rökförbud råder även i anslutning till entréer, trappuppgång och andra gemensamma utrymmen. Alla skador som uppstår i lägenheten på grund av rökning ersätts av hyresgästen. Visa även hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken.

Störningar

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Ha en måttlig ljudnivå på musik och ljudanläggning.

Respektera att många har olika arbetstider och behöver ha en möjlighet till ostörd sömn.

Vid fest eller liknande informerar hyresgästen sina grannar i förväg.

Trapphus och Entréer

Tänk på att trapphusen är en gemensam utrymningsväg och ska hållas fria från cyklar, barnvagnar, idrottsredskap, skor och liknande. Både för brandskyddet och utryckningspersonal samt vid städning är det viktigt att trapphusen hålls fria.

Tvättstuga och Torkrum

Bokningsregler och tvättider, se anslag i anslutning till fastighetens tvättstuga.

Det åligger hyresgästen som nyttjar tvättstugan att alltid städa efter sig.

Hyresgäst som inte städat efter sig kan komma att debiteras för extrainsatt städning från hyresvärden.

Borttappat tvättlås respektive nyckel till tvättlås debiteras hyresgästen.

Väggar

Uppmärksamma att egen håltagning i kakelplattor aldrig får ske. Använd istället hyllor eller krokar med sug proppar. Uppmärksamma att väggarna i övrigt kan vara av olika material. Använd krokar / infästningar som är anpassade till de olika väggmaterialen. Vid avflyttning kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för oaktsamma infästningar, fettfläckar eller andra skador på tapet och väggar.